• Darčekové poukážky

  Slide 1
 • Široký výber

  U nás nájdete doslova všetko

  Slide 2
 • Odborné poradenstvo

  Vždy vás radi obslúžime a poradíme pri výbere

  Slide 3

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou: Andrea Očenášová, 941 06 Komjatice, IČO 43631436 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.rybarstvoslnecnica.sk (ďalej len "systém").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom systému internetového obchodu www.rybarstvoslnecnica.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily apod.)
b) prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky,
c) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí,
b) ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou),
- tovar nesmie byť použitý,
- tovar musí byť nepoškodený,
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne),
- zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky internetového obchodu

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%.

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v informáciách o doprave.

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR.

6. Podmienky a možnosť platby za tovar

6.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti: Andrea Očenášová, číslo účtu: SK20 0900 0000 0051 0829 2116 uvedené v mailovej notifikácií.

6.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

6.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

6.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

7. Dodacie podmienky

7.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.

7.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

7.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo iného prepravcu (kuriéra) na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje platný daňový doklad.

7.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti na adrese: Rybárstvo Slnečnica, Dolná 12, 941 06 Komjatice po vzájomnej dohode telefonicky alebo osobným dohovorom.

7.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

7.6 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

8. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

8.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Andrea Očenášová Rybárstvo Slnečnica, prostredníctvom internetového obchodu www.rybarstvoslnecnica.sk , ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

8.2 Ku každému tovaru zakúpenému prostredníctvom www.rybarstvoslnecnica.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

8.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
a) skontrolovať výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť),
b) či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,
c) či fungujú všetky jeho jednotlivé časti.
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese: Andrea Očenášová Rybárstvo Slnečnica, Dolná 12, 94106 Komjatice.
Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

9. Zodpovednosť za chyby na stránke www.rybarstvoslnecnica.sk

9.1 Spoločnosť Andrea Očenášová www.rybarstvoslnecnica.sk upozorňuje, že informácie uvedené na www.rybarstvoslnecnica.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

9.2 Spoločnosť Andrea Očenášová www.rybarstvoslnecnica.sk môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

9.3. Spoločnosť Andrea Očenášová www.rybarstvoslnecnica.sk nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

10. Ochrana osobných údajov a dát

Prevádzkovateľ internetového obchodu Andrea Očenášová www.rybarstvoslnecnica.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013, §15 ods.7 Z.z. o ochrane osobných údajov. Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Tiež dodržujeme §19 ods.1 podľa zákona č.122/2013 o zodpovednosti za bezpočnosť osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu Andrea Očenášová www.rybarstvoslnecnica.sk sa súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

10.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

10.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.

Prevádzkovateľ internetového obchodu:
Andrea Očenášová Rybárstvo Slnečnica
Dolná 12, 941 06 Komjatice
IČO: 43631436
DIČ: 1028617381
Kontakt: 0908 583 106
Tel.: 0908 583 106
Web: www.rybarstvoslnecnica.sk
Email: objednavka@rybarstvoslnecnica.sk
Aktualizované dňa: 1.11. 2016